Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij huur, huurkoop of koop van één of meerdere kunstwerken.

1) Over Angela Art

1. Ik ben Angela Art handelend onder de naam angela-art.nl, gevestigd aan de Bakkersweg 7 in Maarn. Mijn KvK-nummer is 32149561.
2. Ik ben te bereiken op emailadres info@angela-art.nl.

2) Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Angela Art en u voor het huren of kopen van één of meerdere Kunstwerken (hierna: het “Kunstwerk”).
 2. Ik kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. Ik zal u voorafgaand aan een wijziging informeren. Als u dan het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen, zullen wij u daar ook op wijzen en mag u de Overeenkomst kosteloos beëindigen voordat de wijziging ingaat.
 3. Afspraken die ik met u maak in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Angela Art is bevestigd.

3) Aanbod op de website

 1. Het aanbod op onze website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kunstwerken en de koopprijs van het Kunstwerk, inclusief btw. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling van het Kunstwerk te laten maken. De afbeeldingen van de Kunstwerken zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Angela Art niet.
 2. Het aanbod is afhankelijk van beschikbaarheid. Angela Art kan het aanbod steeds wijzigen of aanpassen.

4) De overeenkomst

 1. Op deze website kunt u vrijblijvend interesse tonen via het formulier onder elk Kunstwerk.
 2. Via schriftelijk contact kan er vervolgens een Overeenkomst worden gesloten voor huur, huurkoop of koop van een Kunstwerk.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u Angela Art’s aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een Overeenkomst kan schriftelijk tot stand komen (op afstand) of worden afgesloten in onze expositieruimte.

5) Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Angela Art kenbaar hebt gemaakt.
 2. Angela Art levert het Kunstwerk conform de scrhiftelijk aangegeven levertermijnen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Kunstwerk niet beschikbaar is, berichten Angela Art u zo snel mogelijk. U heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 3. Angela Art levert ook op de Waddeneilanden en buiten Nederland. De levering kan in dat geval langer duren. Angela Art informeert u voor het sluiten van de Overeenkomst over de kosten die hiervoor in rekening gebracht zullen worden.
 4. Angela Art levert tot aan de toegang op de begane grond. Eventuele vrijwillig aangeboden til- uitpak en/of ophanghulp is voor uw eigen risico.
 5. U kunt er ook voor kiezen om het Kunstwerk zelf op te komen halen. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor schade aan het Kunstwerk tijdens het transport.

6) Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om een Overeenkomst op afstand binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Kunstwerk zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze ontbinding kunt u doorgeven via email of via het retourformulier wat u van ons heeft ontvangen. Let op, gaat u het Kunstwerk al gebruiken terwijl de 14 kalenderdagen nog niet zijn verstreken en maakt u alsnog gebruik van je ontbindingsrecht, dan kan Angela Art u gebruikskosten in rekening brengen. Na ontbinding komt Angela Art het Kunstwerk ophalen. Het Kunstwerk moet onbeschadigd en compleet weer door Angela Art worden ontvangen. Is dat niet het geval, dan brenget Angela Art de schade bij u in rekening.
 2. Indien u al een bedrag betaald heeft en een beroep doet op uw herroepingsrecht, dan zal Angela Art dit bedrag binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst terugbetalen.

7) Klachten

 1. Eventuele gebreken of een verkeerd geleverd Kunstwerk moet u binnen 5 werkdagen na levering of ontstaan van het gebrek aan Angela Art melden. Angela Art komt dan het Kunstwerk inspecteren of ophalen voor onderzoek.
 2. Angela Art streeft er naar om klachten binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laten wij u dit binnen 14 dagen weten met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord van Angela Art kan verwachten.
 3. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, heeft Angela Art de keuze om het Kunstwerk te laten repareren of kunt u een ander Kunstwerk uitkiezen. Indien Angela Art dit alsnog binnen een redelijke termijn doet, betekent dit dat de Overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en is er geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien de klacht onterecht is en Angela Art voor de behandeling van de klacht kosten heeft gemaakt, dan bent u verplicht deze kosten aan Angela Art te vergoeden.

8) Privacy

Angela Art vindt het belangrijk om uw privacygegevens goed te beschermen. Hoe wij dit doen kunt lezen in ons privacy- en cookiebeleid.

 

9) Toepasselijk recht

 1. Op al onze Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, behalve voor zover volgens enig dwingende bepaling een andere rechter bevoegd is.

10) Eigendomsvoorbehoud

 1. Angela Art blijft eigenaar van het Kunstwerk totdat u de volledige koopprijs en eventuele bijkomende (transport)kosten heeft betaald.
 2. Vanaf het moment dat u het Kunstwerk ontvangt bent u aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of vermissing. In het geval van Huur of  Huurkoop zijn de artikelen 11 en 12 van overeenkomstige toepassing.

11) Voorwaarden huur en huurkoop

 1. U maakt normaal gebruik van het Kunstwerk en zorgt voor het Kunstwerk. U zorgt daarbij voor een deugdelijk ophangsysteem. Het Kunstwerk mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en moet zoveel mogelijk worden beschermd tegen direct zonlicht.
 2. Het Kunstwerk is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. U mag het Kunstwerk niet gebruiken voor commerciële doeleinden, aan anderen ter beschikking stellen of (laten) namaken. Bij overtreding bent u Angela Arts een contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per Kunstwerk per overtreding. Naast het opleggen van een boete kan Angela Art ook schadevergoeding vorderen en/of de Overeenkomst beëindigen.
 3. U mag aan het Kunstwerk geen wijzigingen aanbrengen.
 4. U bent verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de bij Angela Art bekende gegevens, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
 5. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming mag u het Kunstwerk niet vervoeren of laten vervoeren. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst moet u Angela Art steeds vooraf  via email op de hoogte te stellen van een verplaatsing van een Kunstwerk en de nieuwe verblijfplaats van dat Kunstwerk.
 6. In het geval van beslaglegging of (de aanvraag van) faillissement, dient u aan de deurwaarder of aan de curator direct te laten weten dat het Kunstwerk niet uw eigendom is, met overlegging van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

12) Schade, vermissing en diefstal

 1. In geval van schade, vermissing of diefstal van het Kunstwerk bent u verplicht om dit binnen 24 uur aan Angela Art te melden. Het is niet toegestaan om zelf reparaties uit te voeren dan wel uit te laten voeren. Bij diefstal dient deze schriftelijke opgave vergezeld te gaan van een originele politieverklaring.
 2. In geval van schade, vermissing of diefstal bent u aansprakelijk voor de schade zoals de reparatiekosten of de waarde(vermindering) van het Kunstwerk voor zover dit niet door onze verzekering wordt gedekt. Voor de waarde van het Kunstwerk verwijzen wij u naar de verkoopprijs van het Kunstwerk.

13) Einde van de huurkoop

 1. In geval van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrij over uw vermogen kan beschikken, kan Angela Art de Overeenkomst per direct beëindigen, zonder dat Angela Art enige schadevergoeding of schadeloosstelling hoeft te betalen. Al onze vorderingen op u zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Daarnaast kan Angela Art de Overeenkomst beëindigen indien u, ondanks ingebrekestelling, uw verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. Angela Art heeft in dat geval het recht om aan u een schadevergoeding in rekening te brengen.
 3. In geval van overlijden is de Huurkoopovereenkomst van rechtswege beëindigd. Uw erfgenamen dienen Angela Art van het overlijden op de hoogte te stellen en het Kunstwerk bij Angela Art in te leveren. Indien de erfgenamen dit niet doen, zijn zij de resterende huurkooptermijnen direct en ineens verschuldigd.

14) Koopovereenkomst

 1. Een Koopovereenkomst komt tot stand wanneer u aangeeft het Kunstwerk te willen kopen en u van Angela Art een aankoopbevestiging heeft ontvangen.
 2. Angela Art staat er voor in dat het Kunstwerk voldoet aan de Koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

15) Betaling

 1. U dient de volledige koopprijs bij aanschaf direct te voldoen door middel van bankoverschrijving of cash betaling.
 2. Bij huur of huurkoop kunt u vooraf direct of in maandelijkse termijnen betalen via bankoverschrijving of cash betaling.
   nl_NLNederlands